1

Kryteria członkostwa

Kto może zostać członkiem
Członkiem Forum może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność na obszarze działania Forum
i jest pracodawcą w rozumieniu Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).


Konieczne dokumenty
Kandydat na Członka Forum musi złożyć wypełnioną i podpisaną:

WYMAGANE DOKUMENTY

deklaracja

DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO FORUM

oswiadczenie

OŚWIADCZENIE O NOTACH

zobowiazanie

DANE FIRMY

2

Wprowadzenie kandydata
Kandydat na Członka Forum powinien uzyskać rekomendację dwóch członków Forum

3

Zatwierdzenie
Kandydaturę na Członka Forum musi zostać zatwierdzona przez Zarząd Forum.

4

Składki – zasady ogólne
Wpisowe jednorazowe wynosi 1000,00 PLN (nota wpisowa)
Składka miesięczna wynosi 300,00 PLN (nota miesięczna)


Składki mogą być płacone w formie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych not członkowskich wystawianych przez Biuro Forum

KORZYŚCI

Dlaczego warto do nas dołączyć

Reprezentujemy pracodawców lubelskich we różnych gremiach w Lublinie, w województwie, w Polsce takich jak np.:

 • w Radzie Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Lublin
 • w Stałym Zespole Roboczym ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego
 • w Prezydium Forum Dialogu Związku Pracodawców Business Centre Club
 • Zespół Zadaniowy do spraw Szkolnictwa Zawodowego przy Urzędzie Miasta Lublin
 • w Miejskiej Radzie Rynku Pracy

Wspieramy rozwój Członków Forum poprzez:

 • szkolenia i spotkania tematyczne dla właścicieli/kadry zarządczej,
 • szkolenia i spotkania tematyczne dla pracowników,
 • nieodpłatne wykorzystywanie sali konferencyjnej i kominkowej w siedzibie Forum (raz w roku).

Inicjujemy i pielęgnujemy relacje między Członkami Forum poprzez organizację:

 • spotkań świątecznych (z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy) w lokalach gastronomiczno - hotelowych Naszych Członków,
 • spotkań integracyjnych,
 • spotkań problemowych,
 • wspólnych wyjazdów turystycznych i biznesowych,

które sprzyjają zawiązywaniu przyjaźni, znajomości oraz współpracy między Członkami Forum.