Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
 LUBELSKIE FORUM PRACODAWCÓW

Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej zwane „RODO”. Wobec powyższego LUBELSKIE FORUM PRACODAWCÓW, przedstawia następującą informację wymaganą RODO i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.  

Administrator danych osobowych

LUBELSKIE FORUM PRACODAWCÓW, ul. Nadbystrzycka 38H, 20 – 618 Lublin jest administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z nami pisemnie na adres ul. Nadbystrzycka 38H, 20 – 618 Lublin drogą elektroniczną na adres e – mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie pod numerem 81 538 29 00 (12.00 -14.00)   

Organ nadzorczy w zakresie danych osobowych.

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.  

III.     Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:
w celu realizacji praw i obowiązków związanych z Twoim członkostwem w Lubelskim Forum Pracodawców (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO) ;
w celu przesyłania Tobie informacji o wydarzeniach organizowanych przez Lubelskie Forum Pracodawców, jego członków oraz podmioty współpracuje z Lubelskim Forum Pracodawców, na podstawie wyrażonej przez Ciebie uprzednio wyraźnej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);
w celach archiwalnych (dowodowych) i rozliczeniowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych okoliczności wynikających z przechowywanych informacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jak również wynika z określonych przepisów prawa, zobowiązujących nas do przechowywania dokumentów i innych nośników, zawierających Twoje dane osobowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy.

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:
podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres siedziby, adres zamieszkania, data urodzenia, adres e – mail, numer telefonu.

V.    Odbiorcy danych.

Twoje dane osobowe (tylko w niezbędnym zakresie) możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podmioty z którymi współpracujemy w ramach prowadzonej działalności i przekazujemy dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, dostawcy usług IT, biuro rachunkowe.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Twoich danych poza obszar UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.VII. Okres przechowywania danych.

Zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO informujemy, iż:
Twoje dane pozyskane w celu zawarcia i realizacji praw i obowiązków związanych z członkostwem w Lubelskim Forum Pracodawców przetwarzamy przez okres członkostwa, a po jego ustaniu przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez okresy przechowywania danych wynikające ze szczególnych przepisów prawa, w tym w prawa podatkowego.  
W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie Twojej uprzedniej zgody, będziemy je przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub cofniesz zgodę, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VIII. Twoje prawa:

Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Ci:
a)     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)     prawo do usunięcia danych.
Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
d)    ograniczenia przetwarzania danych
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
e)     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
f)     prawo do przenoszenia danych:
g)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
h)     prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie drogą listowną pod adres ul. Nadbystrzycka 38H, 20 – 618 Lublin, drogą elektroniczną na adres e- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub zadzwoń pod numer: 81 538 29 00 (12.00-14.00). Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.